Main Menu

พารารับเบอร์ซอยซีเมนต์ ซึ่งการใช้น้ำยางพาราดัดแปรงนำไปประยุกต์ทั้งถนนดินลูกรังตามชนบทและถนนลาดยางมะตอย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2018 เวลา 05:44 น.
มจพ.สุดเจ๋ง! สร้างถนนยางพารา ต่อยอดงานวิจัย

มจพ.สุดเจ๋ง! สร้างถนนยางพารา ต่อยอดงานวิจัย

  • Share:

มจพ.จับมือการยางแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมบันทึกข้อตกลง

พัฒนายางพาราไทย ใช้ทำถนนได้ ต่อยอดงานวิจัย...

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการ
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ ได้ทำการ
ทดสอบทำถนนยางพาราโพลิเมอร์ดินซีเมนต์ ความกว้าง 800 เมตร ความยาว 100 เมตร และเก็บ
ตัวอย่างดินที่ทำการทดสอบ พร้อมกับการสร้างถนนเพิ่มอีกขนาด 6 เมตร ความยาว 200 เมตร สามารถ
ใช้งานได้จริง เป็นครั้งแรกและแห่งแรกในประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนผสม พร้อมกับ
น้ำยาพาราดัดแปรในรูปแบบพารารับเบอร์ซอยซีเมนต์ ซึ่งการใช้น้ำยางพาราดัดแปรนั้นสามารถนำ
ไปประยุกต์ได้หลายรูปแบบทั้งถนนดินลูกรังที่อยู่ตามชนบทและถนนลาดยางมะตอยแบบปกติ
โดยใช้เป็นชิ้นพื้นทาง อีกทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างมูลค่า
เพิ่มของวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งช่วยให้ราคายางพาราขยับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันถนน
เป็นปัจจัยสำคัญในการเดินทางสัญจรเพื่อใช้ในการขนส่งทำธุรกิจ ถ้าถนนเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นหลุม
เป็นบ่อ เกิดการทรุดตัว แตกร้าว สาเหตุหลักอาจเกิดจากการใช้งานเกินน้ำหนักที่ออกแบบไว้ และขาด
การซ่อมบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจเกิดจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน การใช้งานเกินขีดความ
สามารถของถนน ทำให้ถนนชำรุด เสียหาย มีผลกระทบในหลายด้าน ทำให้การจราจรติดขัด รวมถึง
ก่อให้เกิดผลกระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีให้กับวงการอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อันจะนำไปสู่การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok: KMUTNB)

กับการยางแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรม ไทย-จีน และ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ มาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(มจพ.) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนบุคลากร

นักวิชาการ นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางพารา อาทินวัตกรรมควบคุมคุณภาพของยางพารา

การบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูประบบขนส่ง และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่

โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงกับเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การแปรรูปยางพารารวมถึงอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

และร่วมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมไตรภาคี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา

ในพื้นที่ประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล

การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง

ระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็น

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เผยแพร่

ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพาราและดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม

สนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป

การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับราย

ได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังมีสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกษตรกร

ในการดำเนินการวางแผนเกษตรกรรม รักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร สนับสนุนสิทธิและ

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มศักยภาพและยก

ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างต่อเนื่อง

ให้เป็นไปเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐด้านการปฏิบัติ

ตามนโยบายเกษตรกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดย

รวมของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ยังช่วยแก้ปัญหาระยะยาวของราคายางพาราตกต่ำ จําเป็นต้องทําให้ราคายางเสถียร

มากที่สุด ส่วนหนึ่งที่สามารถทําได้คือการสร้างนวัตกรรมจากยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า

โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

ที่มุ่งหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจน รัฐบาลจะต้องสนับสนุนระยะยาวทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์

และการพัฒนาคน รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เนื่องจากมี

ความเสี่ยงและต้นทุนการตลาดสูง แต่จะได้ผลในระยะยาว และเป็นการตอบโจทย์ของ

ภาครัฐบาลในการผลักดันให้ยางพารามีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ส่งผลให้ประชาชนใน

ประเทศกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถผลักดันเพื่อพัฒนานวัตกรรมและนํา

ไปสู่เชิงพาณิชย์โดยเน้นผลิตภัณฑ์จากยางพาราเป็นหลัก ทั้งนี้ นอกจากถนนยางพาราดินซีเมนต์

แล้ว การพัฒนายังมุ่งเน้นทดสอบและใช้งานผิวถนนสีจากยางพารา ผิวถนนกันลื่นจากยางพารา

ถนนป้องกันการทรุดตัวด้วยจีโอเซลล์จากยางพารา และยางมะตอยเทียมจากยางพารา

สนใจทำถนนและผนังจากยางพาราติดต่อ www.thaiparacement.com

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2018 เวลา 06:13 น.